top of page

תקנון אתר

לקוח/ה יקר/ה,

תודה שקנית ב“ליאור עיצובים” (להלן:"החברה"). להלן תקנון האתר :

הוראות תקנון האתר חלות על עסקאות רכישה המבוצעות על ידי רוכש שהינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמא 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (להלן: "הרוכש").

כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

 

רכישת תכשיטים\מוצרים

כל השירותים התכשיטים והמוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

פעולת רכישה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במיידי, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

לצורך השלמת פעולת הרכישה,יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי מוקדם לביצוע פעולת הרכישה.

החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה והצגת כרטיס האשראי – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

החברה מציעה לרכישה באתר תכשיטים ומוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה מציעה לרכישה באתר תכשיטים ומוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. להחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע למכירה ולהגביל כמות המוצרים לרוכש אחד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע.

החברה רשאית לספק לרוכש חלק מן התכשיטים\מוצרים או כולם באמצעות גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

 החברה שולחת את המוצר לכתובת הרוכש בישראל ו/או מחוץ לישראל לפי המקובל בתנאי המשלוח של ספק המשלוחים. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה באם יסתבר שלכתובתו לא מבוצעים משלוחים מכל סיבה שהיא מלבד השבת כל סכום ששילם (אם שילם) לחברה ו/או ביטול  החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שם, תעודת זהות, כתובת, מספר כרטיס האשראי וסוגו, שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להתקשרות ומסירת פרטי הרוכש כולם או חלקם. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

אספקת התכשיט\המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, אלא אם נקבע אחרת.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה או העברה בהתאם לדין. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר רכישת המוצר על ידו ובכפוף לאישור חברת האשראי.

מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

כל המוצרים והתכשיטים המוצעים לרכישה באתר החברה חלים לגביהם כללי האחריות והשירות המצוינים בהמשך.
 

ביטול עסקת רכישה

זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה  על ידי הודעה בכתב למשרדי החברה בתוך 7 ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

לא ניתן לבטל עיסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העיסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית ואו הוריד את טיקט המחיר המוצמד לתכשיט.

תוצאות ביטול העיסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן ומשכך חלה חובת החזרת המוצר למחסני החברה על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר החברה או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית החברה לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק.

דמי הביטול עומדים על 5% ממחיר המוצר ולא פחות מ 50 ₪.

כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר ואו התכשיט בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.


תנאים נוספים

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.

כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ, למעט מחירים עבור לקוחות בחו"ל. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.

פירוט תעריפי דמי המשלוח ניתן למצוא באתר, בדף הקניה בו מציינים את הכתובת למשלוח.

תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. עלול להיות שוני בגוונים בין המוצר לבין התמונה המצולמת שלו באתר.

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או חלק מהם, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים, ו/או ישפיעו על מחירי המוצרים, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העיסקה, רשאית החברה להודיע על עדכון המחיר או על ביטול עסקת הרכישה.

אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

אם יתברר להחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

בוטלה העסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.

כל מוצר יסופק ללקוח באמצעות משלוח, ואו ניתן לאסוף אותו באופן עצמאי מחנויות הרשת ואו ממחסני החברה.

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית הדין לממונות ארץ חמדה החברה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית ותקנון זה מהווה הסכם בוררות בין החברה לרוכש לכל דבר ועניין.

כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנשלחה.

משלוחים בישראל

 • ברכישה מעל 220 ש”ח המשלוח חינם.

 • ניתן לאסוף את התכשיט\מוצר באחד מסניפי הרשת ללא תשלום עלות משלוח.הודעה בדבר הגעת התכשיט\מוצר לחנות המבוקשת תשלח ללקוח בהודעת ווצאפ ואו הודעת S.M.S

 • נשמח לטפל בהזמנתך בהקדם האפשרי.

 • אנו שולחים בארץ את ההזמנות באמצעות חברת תפוז שליחויות – עם שליח עד הבית, בעלות מסובסדת של 35 שקלים למשלוח.

 • המשלוח יגיע עד 8 ימי עסקים, למעט במקרים חריגים בהם המשלוח יגיע עד 14 ימי עסקים. במידה ויש דחיפות בקבלת המשלוח – אנא פנו גם טלפונית (03-9063344 ואו 058-4404202) ונפעל כמיטב יכולתנו לזרז את התהליך.

 • בערבי חג או אירועים מיוחדים המשלוח עלול להתעכב מעבר לרגיל, בשל עומס.

 • אנא ציינו כתובת לקבלת ההזמנה בה תהיו זמינים ברוב שעות היום

 • להלן כתובות ומספרי טלפון של סניפי הרשת.מרכז מסחרי אלקנה רחוב אדני פז 1 אלקנה 03-9063344.

 • מרכז מסחרי שוהם רחוב איילון 30 שוהם 03-9797976.

 •  מרכז מסחרי לב אפק ראש העין רחוב מבצע בזק 1 ראש העין 03-9102361.

 • קניון הגבעה גבעת שמואל רחוב יוני נתניהו 25 גבעת שמואל 03-6323004.

משלוחים לחו"ל
בשלב זה למשלוח לחו"ל יש ליצור איתנו קשר כדי לקבל מחיר פטור ממע"מ ועלות משלוח, לפי משקל הפריט וארץ היעד.

החלפות / החזר כספי

 • החלפת מוצר – אנא צרו עמנו קשר (03-9063344, 058-4404202), לעדכן ולתאם את ההחלפה.

 • ניתן להחליף מוצר חדש ותקין באריזתו המקורית תוך 14 יום, מיום קבלת המוצר, בצירוף חשבונית הרכישה.

 • ניתן להחליף מוצר או לקבל החזר כספי על מוצר תוך 14 יום בצירוף חשבונית קניה

 • באין חשבונית ניתן יהיה רק להחליף במוצר אחר.

 • תשלום עבור דמי משלוח לא יוחזר ללקוח

 • זיכוי או החזר כספי יוחזר באותו האופן בו שולם בניכוי 5%.

 • החזר יינתן רק כאשר המוצר יחזור באריזתו המקורית במקרה של תכשיט רק כשלא נעשה שימוש ולא הורד טיקט ובו מדבקת הברקוד עם המחיר.

 • שימו לב: מוצרי חגים ומבצעים ניתן להחליף תוך 7 ימים בלבד מיום קבלת המוצר.

 • במידה ומוצר שהזמנתם הגיע אליכם שבור או פגום חלילה יש להודיע לנו טלפונית

 • (03-9063344, 058-4404202) בתוך 24 שעות מזמן הגעתו, בצירוף צילום הפגם כדי שנוכל לטפל ולתת מענה בהתאם.

פרסום מבצעים ושימוש במידע

החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 . החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות החוק או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, כמו כן במידה אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

אחריות ותיקונים

האחריות על מוצרינו היא לשנה מיום הרכישה.
המוצרים שלנו מיוצרים מחומרי גלם טובים ותוך הקפדה על איכות גימור גבוהה.
תיקון אם ניתן - יתבצע ללא עלות בתקופת האחריות. במידה והמוצר\תכשיט נפגם משימוש לא נכון במוצר יתכן שנבקש תשלום, ואם יידרש משלוח – תחוייבו בעלות המשלוח.
הקופסה של התכשיט\מוצר נועדה להגן עליו, בטלטלות הדרך עם חברת המשלוחים - הקופסא עלולה להיפגם ואיננו אחראים לכך.

נשמח לעמוד לשירותך בכל  דבר ועניין ונשתדל להגיב ולטפל בהקדם.
אנו לרשותך בטלפונים  03-9063344 058-4404202

או לכתובת המייל: lior.jewelryltd@gmail.com

 

bottom of page